kompetencje

Postępowanie usprawniające wymaga uwzględnienia odrębności strukturalnych i funkcjonalnych pomiędzy organizmem dziecka i osoby dorosłej, a nawet różnic pomiędzy poszczególnymi grupami wiekowymi. Gwarancją maksymalnej skuteczności rehabilitacji jest program oparty na obiektywnie ocenionym stanie wyjściowym dziecka. Rehabilitacja to planowe działanie mające konkretny cel do spełnienia, musi być podporządkowane pewnym ogólnym zasadom. Zasady te wypracowano na bazie wieloletnich doświadczeń i aktualnego stanu wiedzy, a zastosowanie się do nich sprawia, że osiągnięcie celu staje się bardziej realne. J,Nowotny, M.Krauze, Rehabilitacja lecznicza dzieci z chorobami układu nerwowego. Terapia musi być poprzedzona dokładną diagnozą dziecka, a zajęcia właściwe fazą oswajania się dziecka z obecnością psa. W terapii należy brać pod uwagę awersyjną reakcję na różnego rodzaju bodźce, dlatego zajęcia przygotowuje, prowadzi i monitoruje terapeuta dziecka, który jako jedyny ma kompetencje do określania form, metod i oddziaływań terapeutycznych.